ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตประจำวัน [1] <<< Click

หลักการคิดและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐฏิจพอเพียง ความดังนี้ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวหน้าต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อมามีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แลกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี"

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีหัวใจหลักอยู่ที่
"3ห่วง 2เงื่อนไข" ดังที่ได้เน้นข้อความไว้ด้านบน อันได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน คือสามห่วง และสองเงื่อนไขได้แก่คุณธรรมและความรู้ หากมีแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวก็จะไม่มีตัวคอยควบคุมให้ใช้ความรู้ อาจนำความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ผิดจนส่งผลเสียต่อตัวเอง คนอื่น และประเทศชาติได้ จึงต้องอาศัยคุณธรรมเข้าไปกำกับทิศทางการนำเอาความรู้นั้นไปใช้ในทางที่เหมาะสม


สามห่วง
ความพอประมาณ ต้องรู้จักพอประมาณทั้งภายในและภายนอก ภายในหมายถึงการควบคุมตนเองให้รู้จักตอบสนองต่อความอยากมี อยากได้ อยากเป็นของตนเองอย่างพอเหมาะพอดี ไม่มากและไม่น้อยเกินไป  ภายนอกหมายถึงการรู้จักตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบเราอย่างพอเหมาะพอควร ไม่มากและไม่น้อยไปเช่นกัน

ความมีเหตุผล คือการรู้จักใช้เหตุผลเข้าพิจารณาทุกๆปัญหาที่เข้ามากระทบตัวเรา ไตร่ตรองอย่างรอบคอบถี่ถ้วนเพื่อใช้ในการรับมือกับปัญหานั้น ความมีเหตุผลจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการที่บุคคลมีข้อมูลที่มากพอ ซึ่งต้องปลูกฝังให้บุคคลเป็นผู้รักในการเรียนรู้ ขยันหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มข้อมูลให้กับตนเองในการนำไปใช้คิดตามหลักเหตุและผลได้เต็มที่

ระบบภูมิคุ้มกัน คือการสอนให้บุคคลรู้จักเท่าทันตนเอง รู้เท่าทันเหตุการณ์รอบตัว ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และหาทางป้องกันรับมือได้ คิดคำนึงถึงผลดีและผลเสียของการเปลี่ยนแปลงนั้น ปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหานั้นขึ้นมา แม้กระทั่งความล้มเหลวหากไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์นั้นได้


สองเงื่อนไข
ความรู้ บุคคลต้องมีความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของตน มีความรู้มากพอที่จะนำไปใช้ตามหลักเหตุและผลในการรับมือความเปลี่ยนแปลงนั้น

คุณธรรม เป็นตัวกำหนดทิศทางในการนำความรู้ไปใช้ให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม หากปราศจากคุณธรรมชี้นำทิศทางแล้ว อาจนำความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ผิด อันจะส่งผลเสียหายต่อตัวเอง สังคม คนรอบข้าง และประเทศชาติได้


หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหาได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยแฝงไว้ซึ่งหลักธรรมอันได้แก่ให้บุคคลรู้เท่าทันความคิด การกระทำของตนเอง เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงไปของโลก เป็นกลอุบายที่หยิบยกเอาหลักทางสายกลางมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน

ที่สำคัญ คือ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องการปลูกฝัง
"จิตอาสา" นั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงมิใช่เป็นเรื่องของคนคนเดียว มิได้สอนให้บุคคลรู้จักพึ่งพาตนเองอยู่เพียงคนเดียว แต่สอนให้บุคคลรู้จักเข้าช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังของตน เมื่อตนเองสามารถหาเลี้ยงชีพได้อย่างพอเพียงพอประมาณแล้ว ส่วนที่เหลือเก็บเหลือใช้ก็สามารถแบ่งปันเอื้อเฟื้อให้กับผู้อื่นได้อีก อันเป็นประโยชน์แก่ทั้งตัวเองและบุคคลอื่นๆ ก่อให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะเกิดขึ้น

ขอให้บทความเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ได้อ่านนะครับ...

ปล. บทความนี้เขียนขึ้นจากข้อมูลที่ได้เล็คเชอร์และจากความทรงจำที่ได้นั่งฟังการบรรยายเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว รวมทั้งจากการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อย อาจจะมีส่วนที่ผิดพลาดบ้าง อย่างไรก็ตามจะนำเอ็นทรี่นี้ไปให้ทางผู้บรรยายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วช่วยตรวจสอบเนื้อหาและจะนำมาแก้ไขข้อผิดพลาดทีหลังครับ

Comment

Comment:

Tweet

cry

#8 By (116.58.253.147|116.58.253.147) on 2015-09-15 16:37

tongue cry wink

#7 By fff (182.93.186.113) on 2011-10-12 10:46

big smile "จิตอาสา"

#6 By camome (125.25.37.209) on 2011-08-28 12:47

เมื่อฐานะของคนต่างกัน
ความพอ้พียงของคนก็ย่อมไม่เท่ากัน

#4 By ying (202.28.35.2) on 2010-08-17 18:57

....ธุรกิจที่พอดี
....การพัฒนาที่เหมาะสม
....ความพอใจพึงใจอย่างอิ่มเต็ม
....ไม่ใช่จุกอกเต็มเกินจนคุมไม่อยู่
(ปล....พอเพียงเป็นเรื่องของใจเมื่อใจใครก็ตามเข้าถึง....กฎทฤษฎีใดๆ ไม่จำเป็นแม้แต่นิดเดียว)
(ปล....คนไม่รู้ไม่พอ....มีกฎให้เป็นล้านมีทฤษฎีแสนหน้าก็จมอยู่กับความโลภไม่จบไม่สิ้น)
'block cool!'

#1 By BOB_SPOKESMAN OF BROKU on 2008-08-02 13:55