หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [2]

- ชี้แจง -


บทความทั้งหมดในหัวข้อ "หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" นั้น ผมได้คัดลอกมาจากหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดำริ มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

หนังสือดังกล่าวถูกจัดพิมพ์ ๓๕๐๐๐ เล่ม เพื่อมอบให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเผยแพร่หลักในการดำเนินงานวิธีคัด และการพัฒนาที่ทรงคุณค่ายิ่ง เพื่อจุดประสงค์ในการน้อมนำแนวพระราชจริยาวัตร พระราชดำริ หรือพระบรมราโชวาทมาเป็นแบบอย่างในการเจริญตามรอยพระยุคลบาท

ซึ่งตัวผมได้หนังสือเล่มนี้้จากการเข้าอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง อ่านแล้วและคิดว่าด้วยจำนวนหนังสือเพียง ๓๕๐๐๐ เล่มเป็นจำนวนที่ค่อนข้างน้อย และหนังสือไม่ได้ตกไปสู่มือของประชาชนทั่วๆไป ถูกจำหน่ายจ่ายแจกในวงแคบๆ และอยู่ในห้องสมุดเท่านั้น จึงได้คัดลอกเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ลงบล็อคเพื่อเป็นอีกสื่อหนึ่งที่จะเผยแพร่หลักในการดำเนินงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวงกว้าง และเข้าถึงประชาชนได้ง่าย

ด้วยเนื้อหาค่อนข้าวจะยาว บทความชุดนี้ผมจะขอแบ่งออกเป็น ๗ - ๘ ตอนนะครับ จะอัพเดทวันละตอน และเมื่อขึ้นตอนใหม่จะทำลิงค์กลับมายังตอนก่อนหน้าด้วย เพื่อสะดวกในการอ่านย้อนหลังครับ

ส่วนพระบรมฉายาลักษณ์และรูปอื่นๆในหนังสือจะนำมาสแกนเพื่อใช้ประกอบข้อความทีหลังนะครับ... วันนี้มีแต่เนื้อหาอย่างเดียวก่อน


หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [1]
เป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วกันแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายพระเนตรและพระอัจฉริยภาพในด้านการพัฒนาต่างๆปรากฏแก่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภาพพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติในปี ๒๔๘๙ แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดินได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร ทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล

การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มีคุณค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท นำมาปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สามารถรวบรวมได้มีดังต่อไปนี้


ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชน


ระเบิดจากข้างใน

พระองค์ทรงมุ่งเน้น เรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า "ต้องระเบิดจากข้างใน" หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว


แก้ปัญหาที่จุดเล็ก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหา ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็กๆ (Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่คนมักจะมองข้าม ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า

"...ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออกเป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน...มันไม่ได้เป็นการแก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้...แบบ(Macro)นี้ เขาจะทำแบบรื้อทั้งหมด ฉันไม่เห็นด้วย...อย่างบ้านคนอยู่ เราบอกบ้านนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไม่คุ้มที่จะไปซ่อม...เอาตกลงรื้อบ้านนี้ ระเบิดเลย เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่...วิธีทำต้องค่อยๆทำ จะไประเบิดหมดไม่ได้..."

Comment

Comment:

Tweet

เป็นหลักในการปฏิบัติงานที่ดีมากๆๆๆๆๆๆๆ

#2 By arm49/37 (125.27.207.35) on 2009-12-01 11:18

ดีมาก ๆ เลยคับ
จะพยายามไล่อ่านจนครบทุกตอนเลย

#1 By jobz* (203.155.201.132) on 2009-11-21 05:27